Algemene ledenvergadering

Op Donderdag 19 Januari 2023 om 20:00 is de algemene ledenvergadering van IJsvereneging de Kweek in de kantine van de ijsbaan.

Agenda Algemene Ledenvergadering IJsvereniging “De Kweek”

 1. Opening
 2. Goedkeuring verslag algemene ledenvergadering van 17 maart 2022
 3. Mededelingen en ingekomen stukken van voorzitter en secretaris
 4. Verslag secretaris
 5. Verslag penningmeester
 6. Verslag en verkiezing kascommissie
 7. Aanpassing statuten
 8. Aanpassing huishoudelijk reglement
 9. Inning contributie en voorstel contributie 2023/2024
 10. Onderhoud terrein, gebouw, materieel en muziek
 11. Sponsoring/ acties en donateurs
 12. Actuele informatie boslopen
 13. Bestuursverkiezing en taakverdeling binnen bestuur. Aftredend en herkiesbaar zijn Wim Krans en Erik Zandvoort. Aftredend en niet herkiesbaar is Sander Keur. Tegenkandidaten kunnen zich verkiesbaar stellen bij de secretaris tot 4 dagen voor de ledenvergadering.
 14. Rondvraag.
 15. Sluiting.